Studieordning

 

Forord

GAIA Akademi er en særligt tilrettelagt 3-årig kunstuddannelse for unge med særlige behov. Formålet med uddannelsen er at give eleven mulighed for at udvikle færdigheder inden for forskellige kunstpraktiske discipliner, herunder 2- og 3-dimensionel produktion og digital kunst. Desuden er undervisningen teoretisk funderet med henblik på at give den studerende en forståelse for kunst som udtryksmiddel og kunst som kultur.

GAIA Akademi henvender sig primært til unge, der er berettiget til en uddannelse inden for programmet, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). STU er rettet mod unge med særlige behov, som er ude af stand til at gennemføre en eksisterende uddannelse, selvom de modtager socialpædagogisk støtte. Ud over de kunstfaglige mål på GAIA Akademi arbejdes der således yderligere med at udvikle de studerendes personlige, sociale og andre faglige kompetencer, så den enkelte unge kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Målgruppen omfatter blandt andet: 

 • Psykisk udviklingshæmmede
 • Bogligt svage eller sent udviklede unge
 • Unge med erhvervet hjerneskade
 • Unge med autismespektrum forstyrrelser
 • Unge med ADHD eller psykiske lidelser

Uddannelsen kan gennemføres som et samlet 3-årigt forløb, dvs. 6 moduler à 20 ugers varighed. Herudover er der mulighed for at blive optaget på et enkelt modul som en del af et sammensat STU-forløb.

Udover de unge, der optages under STU-programmet, er GAIA Akademi desuden åben for optagelse af unge og voksne i et dagbeskæftigelsestilbud (§103 og 104) via kommunal visitation.

Studieordningen beskriver først og fremmest rammerne for uddannelsen samt de indholds- og kvalitetskrav, der skal opfyldes af de studerende og underviserne. Den skal dog læses med en forståelse for de udfordringer, der ligger i uddannelsens egenart og generelt i de kunstneriske skabelsesprocesser, som ofte unddrager sig facitlister.

Uddannelsen kan optage 7 studerende pr. år. Det vil sige, at det maksimale antal studerende på uddannelsen er 21.

 

1. Optagelsesbetingelser

For at blive optaget på GAIA Akademi skal den studerende have interesse for og erfaring med kunst i praksis, samt et potentiale til at indgå i en kreativ udviklingsproces. Den enkelte studerende visiteres via kommunale UU-vejledere og kommunale sagsbehandlere. 

 

2. Uddannelsens mål

GAIA Akademi skal betragtes som et kunstnerisk laboratorium for mennesker med særlige behov. Målsætningen er at give den studerende et rum for at afprøve forskellige kunstneriske discipliner og få en forståelse for kunst som udtryksmiddel gennem et 3-årigt uddannelsesforløb.

Med hensyn til den enkeltes kvalifikationer, ressourcer og modenhed skal uddannelsen motivere den enkelte til at finde ind til og styrke egne kompetencer og herudfra skabe grundlag for fremtidig kunstpraktisk udøvelse og kunstfaglig beskæftigelse.

I overensstemmelse med de kvalifikationskrav, der stilles for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, retter undervisningen på GAIA Akademi sig mod at styrke og udvikle den studerendes såvel faglige, personlige som sociale kompetencer.

 

3. Læringens mål

Ved uddannelsens afslutning skal den studerende have haft mulighed for at:

(kunstfagligt)

 • få kendskab til og erfaring med anvendelse af forskellige kunstneriske materialer og arbejdsmetoder
 • udvikle sit personlige kunstneriske udtryk og sprog gennem fordybelse og enkelundervisning
 • reflektere over kunst som begreb gennem oplæg, billedfremvisninger og ekskursioner

 (almendannende)

 • udvikle en større selvindsigt og selverkendelse
 • indgå i og opbygge et socialt netværk med de andre studerende
 • få viden om og indblik i almene emner og samfundsrelaterede tilstande

 

4. Progression

Uddannelsen er sammensat af moduler, der tager afsæt i forskellige temaer og kunstfaglige discipliner. Modulerne er baseret på en progressiv læringsstrategi ved først og fremmest at give den studerende en grundlæggende viden om materialer og arbejdsmetoder og herudfra gradvist øge graden af kompleksitet og kunstnerisk fordybelse i løbet af uddannelsen.

 

5. Uddannelsens indhold

Formålet med GAIA Akademi er at give den enkelte elev de bedste forudsætninger for at udvikle færdigheder inden for kunstfaget og på den måde at skabe en fordomsfri mulighed for, at eleven senere kan arbejde selvstændigt inden for kunstpraksis og/eller kunstformidling.

I overensstemmelse med de indholdsmæssige betingelser for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse bygger uddannelsesforløbet på GAIA Akademi bro mellem den faglige kompetenceudvikling og et almendannende perspektiv med personlige, sociale, studiemæssige og erhvervsrettede kompetencer.

Uddannelsen er således bygget op omkring 6 moduler bestående af en række temaer, der overordnet rettes mod; 

 • den studerende og sig selv (1. år)
 • den studerende og sociale relationer (2. år)
 • den studerende og samfundet (3. år)

Temaerne danner rammerne omkring såvel den kunstfaglige produktion og den almene undervisning. Praksis og teori optræder således ikke som selvstændige fag men integreres i hinanden for at understøtte elevens refleksion over den kunstfaglige og almendannende proces.

Under hele uddannelsesforløbet opfordres hver enkelt studerende til at tage stilling til sin egen kunstneriske proces gennem oplæg og fremvisning af egen værker.

Ved begyndelsen af hvert semester skal uddannelsens koordinator og undervisere have udarbejdet en detaljeret undervisningsplan, der er tilgængelig for studerende og offentlighed. GAIA Akademi er forankret under GAIA Museum. Det er således lederen af museet, som har det overordnede pædagogiske og kunstfaglige ansvar for uddannelsen, ligesom de enkelte undervisere er ansvarlig for deres specifikke forløb.

  

5.1 Opbygning

Hvert studieår indeholder 2 moduler à 20 ugers varighed. De enkelte forløb fordeles på ca. 60% praksis, 20% teori og 20% projekter. Praksis og teori er undervisningsintensive forløb, der kan indeholde praktiske opgaver, mundtlige oplæg og fremvisninger, teoretiske øvelser og aktiviteter ude af huset, så som udstillings- og værkstedsbesøg.

Hvert modul afsluttes med et 2-4-ugers projekt, der indkredser modulets tematiske afsæt i en kunstnerisk produktion. Projektet udarbejdes af koordinator og underviser. Der vil blive lagt særlig vægt på at udvikle projekter, der fremmer den enkeltes selvstændighed og personlige udtryk i sammenspil med andre. 

Projektet afsluttes med en udstilling, hvor de studerende skal beskrive og præsentere hver deres eget ’værk’. Målet hermed er at udvikle den enkeltes evne til at beskrive, analysere og tage kritisk stilling til egen produktion, samt at se egne kunstneriske løsninger i relation til de andre studerendes løsninger.

  

5.2 Kvalifikationskrav

Modulerne er bygget op omkring specifikke temaer, der behandles såvel kunstfagligt som almenfagligt.

  

Kvalifikationskrav inden for den kunstfaglige undervisning

Den kunstfaglige undervisning baseres på tværfaglighed. Det vil sige, at undervisningen inden for et specifikt tema kan inkludere flere kunstfaglige discipliner, forudsagt at den studerende får kendskab til uddannelsens grundlæggende fagdiscipliner:

 • Tegning og grafik
 • Den studerende introduceres for forskellige teknikker og materialer inden for tegnekunsten og den grafiske kunst. 
     
  • Maleri og farvelære
  • Den studerende skal opnå en bred indføring i farvelære, komposition og teknik gennem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der lægges især vægt på at give den studerende en forståelse for maleri som udtryksmedie.
 
  • Skulptur og skrotkunst
  • Den studerende vil få en indsigt i den 3-dimensionelle kunst i form af skulptur og skrotkunst. Der arbejdes med forskellige former for materialer og skulpturelle eksperimenter, hvor den enkelte især opfordres til at arbejde frit og selvstændigt.
 
  • Digital kunst
  • Den studerende introduceres for kunstneriske udtryk inden for de digitale medier, herunder videoinstallationer, animationsfilm og webbaseret interaktion. Den studerende skal opnå en forståelse for digitale medier som et kunstnerisk materiale og hermed undervises i at udtrykke sig med levende billeder.
 
 • Kunst i byens rum
 • Den studerende introduceres for kunst i byrummet i form af street art, skulpturer, installationer, udsmykninger etc. Formålet med dette kvalifikationskrav er at give den studerende en indsigt i kunst som en del af samfundsbilledet og de daglige omgivelser. 
 • Hjemmeside
 • På den 3-årige uddannelse vil den studerende i det afsluttende modul være med til at udforme sin egen hjemmeside. Hjemmesiden kan fungere som en fremtidig kommunikations- og formidlingskilde for den enkeltes egenproduktion.

  

Kvalifikationskrav inden for den almendannende undervisning 

 • Den studerende og sig selv
 • Uddannelsens første år er baseret på temaer og øvelser, der tager afsæt i den enkeltes personlige kompetencer, potentialer, behov og ønsker. Der arbejdes fremadrettet med at give den studerende et indblik i sig selv som et individ med egne ressourcer, kompetencer og fortællinger. Der lægges vægt på at den studerende bliver udfordret og motiveret til at overskride egne grænser og forhindringer.
 • Den studerende og sociale relationer
 • På uddannelsens andet år arbejdes der med temaer, som sætter større fokus på den studerendes sociale relationer. Undervisningen skal baseres på aktiviteter, der opfordrer den studerende til at se sig selv i relation til andre og (venner, familie, medstuderende, kollegaer, samboer osv.) og herudfra skabe bæredygtige relationer, der rækker ud over de vante rammer. 
 • Den studerende og samfundet
 • Uddannelsens 3. år retter sig primært mod samfundsrelaterede emner. Den studerende introduceres for de mekanismer og regler, der findes i samfundet, og opfordres til at tage stilling til sin egen rolle som medborger. Der arbejdes hen imod at give den studerende et indblik i fremtidige bo- og beskæftigelsesmuligheder.

 

 

5.3 Praktik

Som en del af den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse skal uddannelsesforløbet rette sig mod at give de studerende en indsigt i arbejdsforholdene på en arbejdsplads og udvikle deres arbejdsmarkedsrelevante kvalifikationer. I løbet af det 3-årige uddannelsesforløb skal den studerende derfor indgå i praktikforløb inden for forskellige erhverv. Den studerende er selv med til at planlægge længden og formen af det enkelte praktikforløb. Der lægges stor vægt på, at samarbejdet med praktikpladsen bliver en lærerig proces for den studerende.

 

5.4 Studietur

I løbet af uddannelsen vil der blive arrangeret studieture, der skal give eleverne mulighed for at opleve, lære om og lade sig inspirere af kunst i nye sammenhænge, evt. ved at besøge udenlandske eller danske kunstværksteder, kunstskoler, museer, gallerier etc.

 

6. Perspektivering

Et vigtigt mål er at give eleverne redskaber til videre kunstnerisk produktion og evt. salg efter endt uddannelse. GAIA Museum vil på det grundlag arbejde for at etablere en form for beskyttede kunstnerkollektiver, hvor den enkelte kan arbejde i et atelierfællesskab med andre og få støtte til at promovere sig selv inden for området. Disse kunstnerkollektiver kan samtidig blive integreret socialt og kulturelt i samfundet ved at påtage sig forskellige kunstneriske opgaver eller afvikle workshops for skoler, institutioner, erhverv etc.

 

7. Evaluering

På grund af uddannelsens modulopbygning evalueres de enkelte forløb løbende. Med udgangspunkt i vurderinger fra undervisere, elever, kontaktpersoner og udefrakommende foretages der således løbende evalueringer af undervisningens kvalitet, aktiviteter og elevernes progression.

Desuden skal der efter hvert afsluttet semester foretages en opsamlende evaluering, som skal formuleres skriftligt og dokumenteres. Denne dokumentation er konkretiseret og opdelt i tre kategorier: faglige, sociale og personlige relationer.

Send os en e-mail