INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Youth+Art=Resilience


I dette Erasmus+ projekt arbejder GAIA sammen med partnere fra Slovenien, Østrig, Rumænien, Serbien, Italien og Spanien for at finde veje til at give unge mennesker med særlige behov mulighed for at arbejde med kunst og derigennem finde fornyet styrke og energi.


Læs rapporten med eksempler på best practice:Følg os her:

https://www.instagram.com/artisourresilience/


Network project for Outsider and ITE Art


I dette Erasmus+ projekt arbejder GAIA sammen med partnere fra Estland og Finland. Projektet består af fire webinars, der henvender sig til mennesker, der arbejder med kunst og pædagogik inden for outsiderkunstens felt. Målet er dels faglig læring og erfaringsudveksling, men også at styrke netværk og internationalt samarbejde inden for dette område.


Læs mere

SMILE - School Museum Internet Learning Education - Vocational Education Training


GAIA Museum er blevet partner i projektet SMILE, som hører under EU's Livslang Læringsprogram/Leonardo da Vinci/Transfer of innovation.


SMILE står for Schools Museums Internet Learning Education (skoler, museer, internet, læring, uddannelse). SMILE består i et udviklet kursus og undervisningsmateriale for undervisere inden for uddannelsessektoren i Europa. Kurserne er blevet udbudt og anvendt med stor succes siden 2002 i Sverige, Irland, Tyrkiet og Italien (26 kurser med over 600 deltagere).


Undervisningsmetoden er udviklet ud fra et mål om at bruge kultur og kulturarv inden for uddannelse og læring, i form af museer, biblioteker og arkiver. Tinta Utbildning Ab i Sverige, som er hovedkoordinator bag SMILE-kurserne, ønsker nu at udvikle kurser inden for erhvervsrettet uddannelse og læring (Vocational Education and Training - VET) - med en særlig fokus på undervisere, der arbejder med at uddanne og skabe beskæftigelsesmuligheder for mennesker med særlige behov.


GAIA Museum skal derfor være en del af en ny erfaringsudveksling, der skal videreføre uddannelsesmetoder fra voksen- og lærerundervisningssektoren til erhvervssektoren. GAIA Museum skal her bidrage med viden om og erfaring med at skabe uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for mennesker med særlige behov. SMILE-kurserne vil hermed videreudvikle de eksterende kurser med udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale inden for erhvervsrettet uddannelse, samt en opgradering af de metoder, der bruges inden for internetbaseret undervisning.


Målet er at styrke kvaliteten af den erhvervsrettede undervisning i Europa og at give professionelle undervisere nye kompetencer til at producere og anvende tværfagligt undervisningsmateriale.


Partnerne i projektet er:

Tinta Utbildning Ab, SE

Stadtarchiv Dornbirn, AT

Research House UK

Elderberry Ab, SE

Cultural Awareness Foundation, TR

GAIA Museum Outsider Art, DK

COUNT ME IN 

Et vidensudviklingsprojekt under EU's Livslang Læringsprogram/Leonardo da Vinci


GAIA Museum Outsider Art fik i efteråret 2012 støtte til et nyt 2-årigt projekt af EU's Livslang Læringsprogram. Projektet "Count Me In" handler overordnet om at udforske og videreudvikle innovative metoder inden for erhvervsrettede uddannelser og undervisningsforløb, som er målrettet mennesker med særlige behov – herunder mennesker med ADHD, autisme, asperger syndrom og andre former for udviklingshandicap. Målet med projektet er at tage udgangspunkt i de ressourcer, der findes inden for den kulturelle sektor, og herigennem fremme beskæftigelsesmuligheder for målgruppen.


Et af kravene i EU's såkaldte 'Europe 2020 Strategy' er, at medlemslandene skal have større fokus på beskæftigelse af de befolkningsgrupper, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at Livslang Læring er for alle, og at ingen fratages deres fulde ret til at deltage ligeværdigt i det det etablerede samfund. Eftersom dette stadig er et mangelfuldt indsatsområde i en del lande, efterspørger EU innovative metoder til at engagere mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet, at udvikle og fremme deres kompetencer og ikke mindst at opfordre samfundet til at anerkende og inkludere sociale forskelligheder.


PROJEKTET


Projektet tager udgangspunkt i ovenstående behov ved at videreudvikle en kombination af de metoder, der praktiseres på GAIA Museum Outsider Art, og metoder fra tidligere Livslang Læringsprojekter, som nu er fuldt udviklet undervisningsprogrammer. GAIA Museum er en kulturinstitution og samtidig en arbejdsplads og et uddannelsessted for mennesker med særlige behov. Museet iværksætter beskæftigelsesmuligheder og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge og voksne inden for fagområder, der knytter sig til at arbejde på en kulturinstitution. De andre projekter bygger ligeledes bro mellem uddannelse, beskæftigelse og kultur, samtidig med at de inddrager nye metoder inden for IT-baseret undervisning.


Disse metoder skal nu sammenkobles og videreudvikles gennem projektets partnerskab, som består af organisationer fra Danmark, Sverige, England, Belgien og Spanien. Fælles for partnerne er deres fokus på social inklusion. Herudover har de forskellige faglige kompetencer, som skal styrke projektets tværfaglige afsæt. Partnerne vil hver især bidrage med deres ekspertise og viden og tilsammen skabe et undervisningsmateriale om 'hvordan man kan anvende den kulturelle sektor inden for erhvervsrettet uddannelse og undervisning for mennesker med særlige behov'.


UNDERVSINGSMATERIALET


1. Publikation med eksempler på gode praksisser, samt en præsentation af GAIA Museums metoder (levende, inspirerende, utraditionelt ... evt. comic strips)

2. E-learning moduler, evt. små film

3. E-learning netværk – forum for undervisere, brugere og andre, der har interesse for, hvad der sker inden for feltet

4. 'Live' undervisningskursus, som skal testes og anvendes i de forskellige partnerlande


MÅL


Målet er at udvikle et konkret materiale, der med udgangspunkt i de udviklede metoder henvender sig til undervisere inden for specialområdet samt formidlere inden for den kulturelle sektor. Projektet skal således være med til at fremme den sociale inklusion på det europæiske arbejdsmarked. For de involverede partnere skal projektet fungere som en platform for tværfaglig videns- og erfaringsudveksling.

ARTES Community 


Den vigtigste værdi for ethvert fællesskab er anerkendelse af fælles behov, interesser, visioner og mål, der skal nås af mennesker med forskellige baggrunde.


Måske er nøglen til at dele en god praksis en direkte reference til personlige erfaringer, både vellykkede og mislykkede. ARTES-platformen giver en mulighed for at præsentere metoder og resultater af projekter udformet og gennemført med ægte engagement, lidenskab og vilje til at ændre verden.

 

ARTES-platformen indeholder eksempler på brug af forskellige kunstarter i undervisnings- og læringssammenhænge, og alle har været testet i det virkelige liv. Det er derfor, de er så værdifulde og nyttige.


Du kan slutte dig til fællesskabet for at lære om enestående muligheder i teater, musik, litteratur og andre kunstarter, som har vist sig at være et svar på social udstødelse og positivt påvirket hverdagen for mennesker med særlige behov i hele Europa.


Du kan også bidrage med dine egne ideer og metoder til platformen og lade andre videreudvikle i nye sammenhænge.


Kig nærmere og registrer dig på: www.artescommunity.eu

COUNT ME IN TOO


Projektets udgangspunkt er at ingen borgere i Europa, og i særdeleshed ingen mennesker med særlige behov, skal opleve diskrimination i forhold til at kunne uddanne sig eller arbejde.


Det bygger på og supplerer EU Projektet Count Me In (CMI) og fokuserer på praktisk uddannelse og læringsmetoder for mennesker med særlige behov.


Kræver et redskab


GAIA Museum er en arbejdsplads og et uddannelsessted for mennesker med særlige behov, hvor der bliver lagt vægt på den enkeltes ressourcer og funktionsevne. På den baggrund udvikles der metoder til at støtte dem i deres selvstændighed og samtidig klæde dem på til at blive en del af arbejdsmarkedet.


GAIA Museum er en kulturinstitution, men også et sted, der giver målgruppen de nødvendige redskaber for at varetage et arbejde eller tage en uddannelse. ”Jeg tror, at vi kan skabe mere værdi for mennesker med særlige behov, virksomheder og samfundet. Det skal bare hjælpes på vej. Vi håber på, at det her projekt skaber et produkt, der kan hjælpe flere mennesker med særlige behov ud på arbejdsmarkedet og eller til at kunne løse forskellige opgaver mere selvstændigt”, siger Anna Noe Bovin, der er leder af GAIA Museum.


Derfor vil de udvikle en app, der skal fungere som et redskab for arbejdsgivere eller andre, der har med folk med særlige behov at gøre. Udgangspunktet er, at det skal være let for alle brugere.


Det skal foregå på en platform, der er intuitiv og hvor man selv kan lave de apps, man har behov for. De forskellige apps er tænkt som små guider til bestemte opgaver. Opgaverne kan være mange forskellige ting fra rengøring til græsslåning eller betjening af et kasseapparat. Kun fantasien sætter grænser. Tanken er, at opgaven skal deles op i små overskuelige bidder, som skal forklares step-by-step med billede, video eller lyd.


Mere end blot en app


Projektgruppen er klar over, at det er et kæmpe projekt, de har kastet sig ud i, men deres engagement er også stort. En ting er at få skabt en velfungerende app-generator, som alle kan anvende, men de vil også bruge projektet til at sætte fokus på inklusion af mennesker med særlige behov, hvilket er af større samfundsmæssig betydning – også på europæisk plan. ”Denne app er jo bare begyndelsen, vi tror på, at det er redskabet, der kan bane vejen for, at vi kan nå målet,” siger Jolanta Kajmowicz-Sopicka, hun kommer fra Teatr Grodzki i Polen, det er en uddannelses- og kulturinstitution ligesom GAIA Museum.

Fakta:


Count Me In er et internationalt projekt, der blev startet i 2012 af en initiativgruppe bestående af mennesker fra kulturinstitutioner, der bliver drevet af mennesker med særlige behov i samarbejde med professionelt personale. I oktober 2015 tog de ”gamle” partnere fra Danmark, Sverige og England hul på andet del af projektet, som omfatter samarbejde med Østrig, Ungarn og Polen. Projektet er støttet af Erasmus+ programmet under EU.

GAIA Museum tænker Count Me In Too projektet ind i udviklingsaktiviteter i forbindelse med Kulturby 2017-projektet Collecting=Connectig, i form af kompetenceudvikling, erfaringsudvikling, udvikling af nye formater/metoder samt netværksudvikling.


Læs mere her:


Count Me In Too

Count Me In Too Facebook